بخشنامه وزیر محترم نیرو به شماره 97/24939/50/100 مورخ 97/5/7 - اولویت بندی برگزاری همایش ها و گردهمایی ها
1395/05/07
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}