بخشنامه99778 سازمان اداري و استخدامي در خصوص تداوم اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند از تاريخ ۹۹/۰۳/۱۰ در دستگاه‌هاي اجرايي كشور
1399/03/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني