دستورالعمل انتخاب و انتصاب مديران با رويکرد فراخوان عمومي (بخشنامه شماره 99/13603/50/100 مورخ 99/3/12)
1399/03/12
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}