تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

دستورالعمل تدوين برنامه عملياتي ارتقاي بهره وري (با رويكرد مسئله محور) - ايلاغيه سازمان ملي بهره وري ايران به شماره 7426 مورخ 99/1/17
1399/01/17
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
موضوع گام 5 و 6و 7 راهنماي اجراي بند الف ماده 5 قانون برنامه ششم  توسعه كشور