بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و افرادي كه به نمايندگي سهام دولت در شركتها به عنوان عضو هيات به شماره ۱۴۴۱۹۲
1399/04/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني