بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي بند (۹)ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳/۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ به شماره ۱۴۴۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱
1399/04/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني