دستورالعمل نحوه تعيين الگوی مصرف آب، برق و گاز طبيعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان- ۱۳۹۹
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق