ضوابط معافیت‌های قانونی تعرفه‌های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۹
1399/04/15
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق