تعرفه‌های آب و فاضلاب جهت اجرا از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹
1399/01/28
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق