تاریخ به روز رسانی: 1401/05/27

الزامات در شرح خدمات قراردادهای برداشت، GIS Ready و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی عوارض پایگاه داده GIS استاندارد صنعت آب و فاضلاب
1399/09/21
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني