تفاهمنامه نماز
1399/10/16
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
برنامه های مصوب سال 1400 وزرات نیرو درزمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به امضاء وزیرمحترم نیرو و نماینده رئیس جمهوردرامرنماز ورئیس ستاد اقامه نمازکشوررسید و تفاهمنامه ستاد اقامه نماز وزارت نیرو درسال 1400 ابلاغ گردید .