برگزاری دومین جلسه کارگروه معماری سازمانی وزارت نیرو
1399/11/12
سایت مرجع: معماري سازماني
دومین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/11/12با حضور اعضاء برگزار گردید.