برگزاری اولین جلسه کارگروه معماری سازمانی وزارت نیرو
1399/10/13
سایت مرجع: معماري سازماني
اولین نشست مجازي کارگروه معماري سازماني وزارت نيرو در روز یکشنبه مورخ 1399/10/14 با حضور تمامی اعضاء برگزار گردید.