مصوبه شماره 390825 مورخ 20/11/1399 شوراي عالي اداري با عنوان «ساده سازي مراحل شروع كسب و كار »
1399/11/20
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات، امنيت فضاي مجازي و آمار
مصوبه شماره 390825 مورخ 20/11/1399 شوراي عالي اداري با عنوان «ساده سازي مراحل شروع كسب و كار » با هدف تسهيل و تسريع در ارائه خدمات، ايجاد شفافيت و كاهش فساد در فرايندهاي خدمات رساني، به پيوست