جلسه 18 - برنامه استقرار و بهره برداري از پروژه هاي اولويت دار
1399/09/10
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
لطفا روي فايل ضميمه كليك كنيد.