استفاده از نرم افزارهاي مالي و اداري ثبت شده در شوراي عالي انفورماتيك
1399/11/07
سایت مرجع: كارگروه فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
لطفا روي فايل الحاقي كليك كنيد.