استفاده از نرم افزارهاي مالي و اداري ثبت شده در شوراي عالي انفورماتيك
1399/11/07
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا
لطفا روي فايل الحاقي كليك كنيد.