دستورالعمل نحوه تنظيم و برگزاري جلسات ملاقات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وزير، معاونين و مديران ارشد وزارت نيرو به شماره 99/18884/40/100
1399/04/16
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}