دستورالعمل نحوه محاسبه مبالغ دریافتی از چاه های آب کشاورزی و نحوه هزینه کرد آن ( بنده ه تبصر 8 قانون بودجه)
1399/10/30
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}