دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین (مشخص
1400/01/23
سایت مرجع: مركز (راهبري) آموزش و صلاحيت حرفه‌اي صنعت آب و برق