تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - قوانین بودجه
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - بودجه

قوانین مصوب مجلس - بودجه
1401/02/24
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1400/01/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1399/04/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1399/03/12
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1398/12/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1398/09/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات، امنيت فضاي مجازي و آمار
خلاصه آزمايشي
1394/04/07
سایت مرجع: امور ايثارگران
تامین صد درصد کسورات بیمه درمان همگانی و مکمل خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل واجد شرایط آنان
1394/01/17
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1394/01/16
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
1392/10/03
سایت مرجع: دفتر امور مجلس

1392/05/06
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1392/02/17
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1391/07/30
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/07/19
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1391/02/31
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1390/03/01
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1384/12/25
سایت مرجع: كميته ها و كارگروه هاي فاوا