تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

سایتهای صنعت آب و برق > موسسات تحقيقاتي و آموزشي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پژوهشگاه نيرو http://www.nri.ac.ir
85
90
93
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) http://www.pwut.ac.ir
83
85
مؤسسه آموزش‌هاي تخصصي صنعت آب و برق http://www.ieht.ac.ir
87
مجتع عالي آموزشي پژوهشي صنعت آب و برق غرب http://www.ksh-ieht.com
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي تهران http://www.therc.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خراسان http://www.mapsab.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان http://www.iheari.ir
85
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي آذربايجان http://www.aherc.ir
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان http://www.kwphc.ir
مركز آموزش از راه دور http://www.ieht-gtc.ir
مجتع عالي آموزشي پژوهشي فارس http://www.farscomplex.ir
مؤسسه تحقيقات آب http://www.wri.ac.ir
مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر http://www.csnrc.ir
مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها http://www.wmir.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"