تاریخ به روز رسانی: 1401/05/21

سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي توليد نيروي برق حرارتي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت توليد نيروي برق آذربايجان http://azarbaijan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق بندرعباس http://bandarabbas.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق اصفهان http://esfahan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق زاهدان http://zahedan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق فارس http://fars.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق خراسان http://khorasan.tpph.ir
97
شركت توليد نيروي برق لوشان http://lowshan.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح http://mofateh.tpph.ir
97
شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي http://rajaei.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق رامين http://ramin.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي http://salimi.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شاهرود http://shahrood.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق شازند http://shazand.tpph.ir
97
شركت توليد نيروي برق تهران http://tehran.tpph.ir
شركت توليد نيروي برق يزد http://yazd.tpph.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"